ANUNT CONCURS

Serviciul de Ambulanta Judetean IASI organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante pentru personal contractual perioada nedeterminata:

– 2 (doua) posturi de asistent medical debutant PL – (1) pentru Substatia Bivolari si (1) pentru Statia Centrala de Ambulanta Iasi
Studii si criterii de angajare:
– Diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997
– Concurs pentru ocuparea postului

– 1 (un) post asistent medical PL – pentru Statia Centrala de Ambulanta Iasi
Studii si criterii de angajare:
– 6 luni vechime in specialitate;
– Diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997
– Concurs pentru ocuparea postului

– 1 (un) post asistent medical debutant S – pentru Statia Centrala de Ambulanta Iasi
Studii si criterii de angajare:
– Diploma de licenta in specialitate
– Concurs pentru ocuparea postului

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din H.G.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– De pe data 05.06.2018 pana pe data 18.06.2018 intre orele 10,00 – 14,00 primirea dosarelor de concurs;
– 19.06.2018 verificarea dosarelor
– 20.06.2018 afisare selectie dosare ora 13,00
– 21.06.2018 primirea contestatiilor selectie dosare ora 13,00
– 22.06.2018 solutionare contestatiilor selectie dosare ora 12,00
– 25.06.2018 proba scrisa ora 09,00
– 26.06..2018 afisare rezultate proba scrisa ora 12,00
– 27.06.2018 primire contestatiilor proba scrisa ora 12,00
– 28.06.2018 solutionare contestatii proba scrisa ora 12,00
– 02.07.2018 proba practica ora 09,00
– 03.07.2018 afisare rezultate proba practica
– 04.07.2018 primire contestatiilor proba practica ora 12,00
– 05.07.2018 solutionare contestatiilor proba practica ora 10.00
– 06.07.2018 proba de interviu ora 09,00
– 09.07.2018 primire contestatiilor proba interviu ora 12,00
– 10.07.2018 solutionare contestatii proba interviu ora10,00
– 11.07.2018 afisarea rezultatelor finale
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi, etajul 2 – Biroul Personal si trebuie sa cuprinda:
– Cerere prin care se solicită participarea la concursul de ocupare a postului;
– Copie diplomă de bacalaureat;
– Diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997 pentru posturile de asistent medical debutant PL si asistent medical PL;
– Diploma de licenta in specialitate pentru postul de asistent medical debutant S;
– Copie act de identitate;
– Copie certificat de nastere;
– Copie certificat de casatorie (daca este cazul);
– Copie Livret militar (daca este cazul);
– Cazier judiciar;
– Fişa medicală (MRF, VDRL, glicemie, Ag HBs, HCV, examen ORL, examen oftalmologic, examen neuropsihiatric, examen ortopedie-chirurghie, examen cardiologic-ECK, );
– Certificat de examinare psihologică;
– Adeverinta de la medicul de familie care sa ateste daca este sau nu in evidenta cu boli cronice;
– Copie certificat de membru al O.A.M.M.R;
– Adeverinta eliberata de O.A.M.M.R in vederea participarii la concurs pentru ocuparea unui post vacant, conform Hotararii 35/2015;
– Copie carte munca ( pentru persoanele care au lucrat pana la 01.01.2011) si/sau adeverinta de vechime (pentru perioadele lucrate dupa data de 01.01.2011);
– Fişă aptitudini vizată de Medicul de Medicina Muncii (Dr. Ursachi Gabriela);
– Recomandare/caracterizare de la ultimul loc de muncă privind profilul profesional şi moral al persoanei;
– Curiculum vitae;
– Taxa de concurs 50 de lei.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însotite de documentele originale, pentru a certifica conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului sunt afisate la sediul institutiei.
Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi, et. 2, persoana de contact: ref. Murgoci Claudia – Tel.0232208152.

RESURSE:
anunt concurs asistent medical – click pentru vizualizare
FISA POST ASISTENT MEDICAL – click pentru vizualizare
bibliografie asistent – click pentru vizualizaremedical

Search

+