Servicii de paza, protectie/securitate si interventie

ANUNT  –  Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi realizeaza un studiu de piata supus analizei privind Serviciile de paza, protectie/securitate si interventie la obiectivele: Sediul Central SAJ IS; Substatia PS, Substatia Tg.Frumos, in conformitate cu cerintele/necesitatile autoritatii contractante pentru posturile, obiectivele si misiunea agentilor, cf. specificatiilor precizate prin Documentatia de atribuire nr. 8594/18.12.2019, publicata pe site-ul  institutiei : www.ambulantaiasi.ro  – Achizitii publice – Anunturi/Diverse;  valoarea estimata care vizeaza perioada unui posibil prim contract subsecvent unui acord cadru  pana la finele lunii decembrie 2020 este de 589.248lei fara TVA                (incadrare pana in maximul precizat), valoarea estimata care vizeaza perioada unui  Acordului cadru ( care nu reprezinta angajament de plata)  este de 1.178.496 lei fara TVA/ 24 luni.

CPV: 79713000-5-Servicii de paza (Rev.2)

In cadrul Acordului cadru se vor incheia contracte subsecvente  in limita bugetului aprobat  si a incadrarii valabilitatii exercitiului financiar bugetar.

Valoarea estimata fara TVA: 589.248-1.178.496

Conditii contract:  Cf. D.A. postata www.ambulantaiasi.ro   – Achizitii publice – Anunturi/Diverse;

Conditii participare: Respectarea tuturor cerintelor impuse prin  Caietul de Sarcini si Fisa de Date, Formulare ;  Cf. documentatiei nr. 8594/18.12.2019, postate pe  www.ambulantaiasi.ro  – Achizitii publice – Anunturi/Diverse;  Anuntul este publicat si in platforma SICAP – ADV1124186

Operatorii interesati sa pregateasca oferta si s-o depuna pana la data de 20.12.2019, orele 13.00. Toate aceste documente solicitate, vor fi prezentate achizitorului spre verificare, in vederea analizarii si stabilirii oportunitatii cu privire la initierea si desfasurarea procesului de achizitie. – Se vor pregati in plic : FORMULARUL DE OFERTA, iar din FISA DE DATE urmatoarele : ( Cap. V.2 – de la pct.1 pana la pct.4), (Cap. V.4 – de la pct.1 la pct.2).  Restul documentelor/declaratiilor se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante cf. precizarilor din Fisa de Date.

Criterii adjudecare: Se are in vedere, Pretul cel mai scazut – in conditiile respectarii cerintelor/criteriilor solicitate de catre A.C. privind capacitatea profesionala, autorizarile/certificarile/inregistrarile ofertantului. Se va intocmi propunerea financiara prin – Formularul de Oferta, care va cuprinde Pretul unitar lei/ora/agent paza fara TVA. Cei interesati vor depune oferta in vederea studiului/compararii pietei, la secretariatul SAJ, in plic inchis, pana la data de 20.12.2019, orele 13.00. Ofertele depuse dupa data sau ora limita de depunere, nu vor intra la analiza. 

Termen limita primire oferte: 20.12.2019

Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu constituie un angajament de achizitie din partea noastra. Scopul acestui anunt este acela de a se efectua de catre autoritatea contractanta un studiu, o analiza pentru ceea ce ne poate oferi piata, in acest moment pentru tipul de serviciu solicitat. In urma studierii ofertelor daca conditiile ofertate sunt oportune si corespund cerintelor/criteriilor A.C., procesul de finalizare a achizitiei se va desfasura prin intermediul SEAP. Daca autoritatea considera oportuna efectuarea achizitiei, operatorul va fi anuntat pentru initierea achizitiei prin intermediul Catalogului SEAP.

Documentatie atribuire, Fisa de date, Caiet de sarcini Paza 2019 – click pentru mai multe informatii

Formulare, declaratii – click pentru download

Search

+