Servicii de Management Flota (Sistem de monitorizare si localizare a parcului auto prin GPS)

Detalii anunt:

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitiei: Servicii de Management Flota (Sistem de monitorizare  si localizare a parcului auto prin GPS)

CPV: 32531000-4 Echipament de comunicatii prin satelit

Descrierea Contractului :Autoritatea contractanta realizeaza un studiu de piata supus analizei privind Serviciile de Management Flota-Sistem de monitorizare si localizare a parcului auto prin GPS, pentru 59 de abonamente si 15  abonamente (care sa includa echipament GPS si LVCAN), avandu-se in vedere tipul de activitate desfasurat de A.C., acesta fiind de Asistenta medicala de urgenta prespital si transport sanitar.

Valoarea estimata fara TVA: 40.000 RON

Conditii contract :Se are in vedere posibilitatea incheierii unui contract pe 8 luni, care va cuprinde perioada mai-decembrie 2019, prin care se vor stabili clauze contractuale precise privind respectarea cerintelor/obligatiilor/specificatiilor impuse de A.C. in Caietul de sarcini, precum si posibilitatea prelungirii duratei de prestare a serviciilor cu inca 4 luni.

Conditii participare: Respectarea tuturor specificatiilor tehnice cuprinse in Caietul de sarcini:

Echipamentele pentru Solutia de Management Flota sa fie certificate de Registrul Auto Roman ; in functie de necesitatile noastre pe parcursul derularii relatiilor contractuale, toata interfata aplicatiei WEB/mobil sa poata fi upgradata. Pe toata durata contractului sa fie asigurata asistenta si service prin unitati specializate aflate in zona de activitate a autoritatii contractante. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale- documente care sa ateste inregistrarea -pentru tipul de activitate solicitat de catre A.C., in vederea prestarii acestui tip de serviciu, certificari, etc. Toate documentele solicitate vor fi prezentate achizitorului spre verificare, in vederea analizarii si stabilirii oportunitatii cu privire la initierea procesului de achizitie.Caietul de sarcini ce contine specificatiile tehnice va fi solicitat de la sediul A.C.- secretariat, pana pe data de 14.05.2019, orele 14.00. Orice solicitare in acest sens, dupa data si ora limita scadenta nu va fi supusa analizei.

Criterii de adjudecare :Se va avea in vedere , Pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor tehnice minime solicitate precum si autorizarile/inregistrarile ofertantului. Se va intocmi oferta/propunerea financiara spre analiza, care va cuprinde pretul :pachet lei/luna fara TVA.

Valoarea estimata totala precizata in anunt, insumeaza toata perioada contractuala si prelungirea acesteia.Cei interesati pentru prezentarea ofertelor in vederea studiului/compararii pietei pentru acest tip de serviciu, vor depune documentele solicitate la secretariatul autoritatii contractante, pana la data de 16.05.2019, orele 12.00. Ofertele transmise dupa data sau ora limita de depunere nu vor fi evaluate.

Termen limita primire oferte: 16.05.2019

Informatii suplimentare: Prezenta nu constitue un angajament de achizitie din partea noastra. Autoritatea contractanta, in urma analizarii ofertelor/propunerilor pentru acest tip de serviciu, va decide oportunitatea si momentul initierii procesului de finalizare a achizitiei ce se va realiza prin intermediul SICAP.

Mai multe detalii aici.

Search

+