MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Serviciul de Ambulanță  Județean Iași

Tel. Urgență 112; Bulevardul Primăverii nr. 74; Tel.: 0232/208100; Fax: 0232/239260; E-mail: office@ambulantaiasi.ro; CF 7604489; IAȘI

GDPR implementat prin responsabil DPO, înregistrat la ANSPDCP în Registrul General sub nr. 6207/04.2022

POLITICA DE SUPRAVEGHERE PRIN MIJLOACE VIDEO

instalate pe ambulanțele SAJ Iași.

SCOP

Această politică stabilește:

 1. Un set unitar de reguli care reglementează implementarea și utilizarea sistemului de supraveghere video în scopul asigurării securității persoanelor și bunurilor, pazei și protecției imobilelor, respectând în același timp obligațiile ce-i revin Serviciului de Ambulanță Județean Iași, în calitate de operator de date, conform REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și a Legii 677/2001 și măsurile de securitate adoptate pentru protecția datelor cu caracter personal, protejarea vieții private, a intereselor legitime și garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.
 2. Responsabilitățile privind administrarea și exploatarea sistemului de supraveghere prin mijloace video, precum și cele privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestor activități. Politica privind supravegherea prin mijloace video descrie sistemul video și măsurile de protecție luate de Serviciul de Ambulanță Județean Iași pentru a proteja datele cu caracter personal, viața privată și alte drepturi fundamentale și interese legitime ale persoanelor filmate de camere.
 1. 1. CONDIȚII DE LEGITIMITATE – Serviciului de Ambulanță Județean lași prelucrează imaginile înregistrate respectând prevederile legale în domeniu.

1.1 Referințe normative:

 • Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 301 din 1 1 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor
 • Regulament nr. 679/2016, din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 • Legea nr. 129/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • Manual de legislație europeană privind protecția datelor
 • Instrucţiunile Autorităţii Europene de Protecţie a Datelor Personale privind supravegherea video, publicate 17 martie 2010, Bruxelles;

1.2 Utilizarea sistemului video:

Utilizarea sistemului video este necesară pentru buna administrare și funcționare a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, în special în vederea indeplinirii sarcinilor de servici a echipajelor de intervenție aflate pe autospecialele primite în folosință dupa anul 2019.

1.3 Transparență:

După elaborare și implementare, politica privind utilizarea sistemelor video va fi publicată pe pagina de internet a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, alături de politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, personalul va fi avertizat prin afișe aplicate în incinta instituției care aduc la cunoștință că este o zonă supravegheată video.

1.4 Revizuiri periodice:

O revizuire periodică va fi întreprinsă anual de către structurile responsabile cu asigurarea securității și va reanaliza:

 • necesitatea menținerii în uz a sistemului
 • îndeplinirea scopului declarat
 • posibile alternative adecvate la sistem
 • dacă prezenta politică respectă în continuare Legea 677/2001.

1.5 Auditare internă:

Sistemul video existent a fost instalat în urma unor analize de risc, anexate la caietele de sarcini privind achiziția acestor autospeciale de tip A, B și C.

 1. ZONELE SUPRAVEGHEATE – Sistemul de supraveghere prin mijloace video, cuprinde autospecialele primite spre folosință de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Amplasarea camerelor a fost atent revizuită pentru a asigura limitarea pe cât posibil a monitorizării zonelor care nu prezintă interes pentru scopul urmărit. Dispozitivul de înregistrare este amplasat în cabina ambulațierului. Protejat sustragerii suportului de stocare în special în timpul producerii unui eveniment este realizată prin blocarea accesului cu cheie.

Pentru o mai mare siguranță a prelucrării datelor cu ocazia supravegherii video, camerele sunt fixe, astfel încât utilizatorul acestora să nu poată modifica perimetrul/scopul supravegherii. Toate camerele sunt de înaltă rezoluție.

 • O cameră este instalată în compartimentul medical.
 • O camera este instalata pe parbriz cu obiectivul spre drum.
 1. DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SUPRAVEGHERII VIDEO

3.1 Scopul supravegherii prin mijloace video:

Serviciul de Ambulanță Județean Iași utilizează sistemul de supraveghere video doar în scop de securitate și monitorizare a activității echipajului. Sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, detectarea și investigarea respectiv probarea furturilor de echipament sau de bunuri deținute de instituție sau la prevenirea, detectarea și investigarea riscurilor și amenințărilor la adresa personalului angajat care își desfășoară activitatea la locația supravegheată. De asemenea, cu ajutorul sistemului de monitorizare video se poate verifica și proba, în caz de petiții/litigii, promptitudinea cu care echipajul a răspuns solicitării primite, sistemul înregistrând data și ora imaginilor captate, dar fără a furniza imagini unor terți.

3.2 Limitarea scopului:

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat în alt scop decât cel notificat. De asemenea, sistemul nu este mijloc de investigare sau de obținere a unor informații pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare, cu excepția situațiilor în care se produce un incident de securitate fizică sau se observă un comportament infracțional (în circumstanțe excepționale imaginile pot fi transferate organelor de cercetare în cadrul unei investigații disciplinare sau penale).

3.3 Categorii speciale de date:

Sistemul video al Serviciului de Ambulanță Județean Iași nu are ca scop captarea (de exemplu prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri) care dezvăluie „categorii speciale de date”, iar instituția nu intenționează să utilizeze sistemul de supraveghere și în mod ad-hoc, respectiv cu caracter temporar, de circumstanță.

3.4 Descrierea si specificațiile tehnice ale sistemului:

In mod convențional sistemul de supraveghere video este un sistem static și are ca funcție înregistrarea imaginilor putând fi echipat cu senzori de mișcare. Sistemul poate înregistra orice mișcare detectată de camerele instalate în zona supravegheată, alături de dată, oră și locație. Toate camerele sunt funcționale în timpul programului echipajului. Pentru o mai mare siguranță a prelucrării datelor care pot fi obținute în urma supravegherii video, camerele sunt fixe, astfel utilizatorul nu poate modifica perimetrul/scopul supravegherii. Nu există interconexiune cu alte sisteme și nu se înregistrează sunetul. Accesul este strict limitat la angajații autorizați pentru  sistemul de supraveghere video.

 1. ACCESUL LA DATELE PERSONALE SI DEZVĂLUIREA ACESTORA

4.1 Drepturi de acces:

Accesul la imaginile stocate și/sau la arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video este limitat la:

 • persoane ce au acces:

Managerul General al instituției care este desemnat ca personă responsabilă de managementul și protecția datelor obținute prin sistemul de supraveghere video, calitate ce o deține pe perioada exercitării funcției;

 • să vizioneze înregistrarea materialului filmat – vizionarea prin derulare a imaginilor înregistrate se va face în cazuri temeinic justificate, cum ar fi cazurile prevăzute expres de lege și incidentele de securitate,- de către Managerul General.

4.2 Dezvăluirea datelor cu caracter personal:

Serviciul de Ambulanță Județean Iași are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, înregistrările video în care este surprinsă săvârșirea unor fapte de încălcare a legii. În cazuri excepționale, dar cu respectarea garanțiilor descrise mai sus, se poate acorda acces Comisiei Disciplinare, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiția ca informațiile să ajute la investigarea unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile și libertățile unei persoane.

 1. DURATA DE STOCARE

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru cel mult 30 de zile, după care se șterg automat (se suprascriu) în ordinea în care au fost înregistrate. In cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate. Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic.

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Serviciul de Ambulanță Județean Iași garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform legii. Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele responsabile de administrarea imaginilor filmate, vor respecta politica de securitate în vigoare.

6.1 Informarea persoanelor vizate:

Informarea primară a persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent, prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere, dar și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea datelor personale (afișe). Persoanele vizate sunt atenționate asupra existenței sistemului de supraveghere video și a proprietarului prin note de informare corespunzătoare, care cuprind scopul prelucrării și identifică Serviciul de Ambulanță Județean Iași ca operator al datelor colectate prin intermediul supravegherii video.

6.2 Exercitarea drepturilor de acces, intervenție si opoziție:

Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale care le privesc, deținute de Serviciul de Ambulanță Județean Iași, de a solicita intervenția (ștergere/ actualizare/ rectificare/ anonimizare) sau de a se opune prelucrărilor, conform legii. Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca și/sau șterge date cu caracter personal ca urmare a utilizării camerelor video ar trebui să fie adresată Serviciului de Ambulanță Județean Iași, iar o copie a acesteia trebuie trimisă către Responsabilul cu Protecția Datelor Personale.

În cazul în care persoana vizată are alte întrebări privind prelucrarea de către de Serviciul de Ambulanță Județean Iași a datelor personale care o privesc, se poate adresa Responsabilului cu Protecția Datelor Personale. Răspunsul la solicitarea de acces, intervenție sau opoziție se dă în termen de 15 zile calendaristice. Dacă nu se poate respecta acest termen, persoana vizată va fi informată asupra motivului de amânare a răspunsului, de asemenea i se va comunica și procedura care va urma pentru soluționarea cererii.

Dacă există solicitarea expresă a persoanei vizate, se poate acorda dreptul de a vizualiza imaginile înregistrate care o privesc, în prezența Managerului General. Imaginile furnizate vor fi clare, în măsura posibilității, cu condiția de a nu prejudicia drepturile terților (persoana vizată va putea vizualiza doar propria imagine). In cazul unei asemenea solicitări, persoana vizată este obligată să se identifice dincolo de orice suspiciune (să prezinte actul de identitate când participă la vizionare), să menționeze data, ora, locația și împrejurările în care a fost înregistrată de camerele de supraveghere.

De asemenea, persoana vizată va prezenta și o fotografie recentă astfel încât utilizatorii desemnați să o poată identifica mai ușor în imaginile filmate. Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situația în care se aplică excepțiile prevăzute de lege. Necesitatea de a restricționa accesul se poate impune și în cazul în care există obligația de a proteja drepturile și libertățile unor terțe persoane, de exemplu dacă în imagini apar și alte persoane și nu există posibilitatea de a obține consimțământul lor sau nu se pot extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante.

 1. ANEXE

Pictogramă – marcaj zone supravegheate video:

Politica de supraveghere video