Politica de supraveghere prin mijloace video

POLITICA DE SUPRAVEGHERE PRIN MIJLOACE VIDEO A SERVICIULUI DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN IAȘI

SCOP
Această politică stabileşte:

  1. Un set unitar de reguli care reglementează implementarea şi utilizarea sistemului de supraveghere video în scopul asigurării securităţii persoanelor şi bunurilor, pazei şi protecţiei imobilelor, respectând în acelaşi timp obligaţiile ce-i revin Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iași, în calitate de operator de date, conform REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și a Legii 677/2001 şi măsurile de securitate adoptate pentru protecţia datelor cu caracter personal, protejarea vieţii private, a intereselor legitime şi garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.
  2. Responsabilităţile privind administrarea şi exploatarea sistemului de supraveghere prin mijloace video, precum şi cele privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestor activităţi. Politica privind supravegherea prin mijloace video descrie sistemul video şi măsurile de protecţie luate de Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iași pentru a proteja datele cu caracter personal, viaţa privată şi alte drepturi fundamentale şi interese legitime ale persoanelor filmate de camere.
  3. CONDIŢII DE LEGITIMITATE – Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iași prelucrează imaginile înregistrate respectând prevederile legale în domeniu. 1.1 Referinţe normative: • Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; • Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; • Ordinul nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal; • Decizia ANSPDCP nr. 52 din 31 mai 2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video; • Instrucţiunile Autorităţii Europene de Protecţie a Datelor Personale privind supravegherea video, publicate 17 martie 2010, Bruxelles; 1.2 Utilizarea sistemului video este necesară pentru buna administrare şi funcţionare a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iași, în special în vederea controlului de securitate şi pază. De asemenea, sistemul video este necesar pentru a sprijini politicile de securitate mai cuprinzătoare instituite de actele normative care reglementează protecţia informaţiilor clasificate şi contribuie la îndeplinirea atribuţiilor structurii de securitate, astfel cum este prevăzut în HG nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România. 1.3 Transparenţă – După elaborare şi implementare, politica privind utilizarea sistemelor video va publicată pe pagina de internet a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iași, alături de politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, personalul va fi avertizat prin afişe aplicate în incinta instituţiei care aduc la cunoştinţă că este o zonă supravegheată video. 1.4 Revizuiri periodice – O revizuire periodică va fi întreprinsă anual de către structurile responsabile cu asigurarea securităţii şi va reanaliza: • necesitatea menţinerii în uz a sistemului • îndeplinirea scopului declarat • posibile alternative adecvate la sistem • dacă prezenta politică respectă în continuare Legea 677/2001.
  4. ZONELE SUPRAVEGHEATE – Sistemul de supraveghere prin mijloace video, cuprinde Staţia Centrală a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iași, din bd. Primăverii nr. 74, Iași. Amplasarea camerelor a fost atent revizuită pentru a asigura limitarea pe cât posibil a monitorizării zonelor care nu prezintă interes pentru scopul urmărit. Dispozitivul de înregistrare este amplasat într-un spaţiu protejat, neexistând posibilitatea sustragerii suportului de stocare sau a dispozitivului, în special în timpul producerii unui eveniment. Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al aşteptărilor privind viaţa privată, precum birourile, toaletele şi alte locaţii similare.
  5. DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SUPRAVEGHERII VIDEO3.1 Scopul supravegherii prin mijloace video – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iași utilizează sistemul de supraveghere video doar în scop de securitate şi monitorizare/control acces. Cu ajutorul acestui sistem se controlează accesul în incinta unităţii, se asigură securitatea bunurilor şi siguranţa persoanelor – angajaţi ai instituţiei sau vizitatori, precum şi a proprietăţilor şi informaţiilor deţinute. Sistemul de supraveghere video completează celelalte măsuri fizice de securitate, cum ar fi asigurarea pazei, prin firmă de pază şi sistemul de control acces şi ajută la prevenirea, combaterea şi, dacă e cazul, cercetarea accesului fizic neautorizat, inclusiv a accesului neautorizat la spaţiile securizate şi la încăperile protejate, accesul neautorizat la infrastructura informatică sau la informaţiile operaţionale. Sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, detectarea şi investigarea şi probarea furturilor şi de echipament sau de bunuri deţinute de instituţie sau la prevenirea, detectarea şi investigarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa personalului angajat care îşi desfăşoară activitatea la locaţia supravegheată. De asemenea, cu ajutorul sistemului de monitorizare video se poate verifica şi proba, în caz de petiţii/litigii, promptitudinea cu care echipajul a răspuns solicitării primite, sistemul înregistrând data şi ora imaginilor captate, dar fără a furniza imagini unor terţi. 3.2 Limitarea scopului – Sistemul de supraveghere video nu este utilizat în alt scop decât cel notificat. De asemenea, sistemul nu este mijloc de investigare sau de obţinere a unor informaţii pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare, cu excepţia situaţiilor în care se produce un incident de securitate fizică sau se observă un comportament infracţional (în circumstanţe excepţionale imaginile pot fi transferate organelor de cercetare în cadrul unei investigaţii disciplinare sau penale). 3.3 Categorii speciale de date – Sistemul video al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iași nu are ca scop captarea (de exemplu prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri) care dezvăluie „categorii speciale de date”, iar instituţia nu intenţionează să utilizeze sistemul de supraveghere şi în mod ad-hoc, respectiv cu caracter temporar, de circumstanţă. 3.4 Descrierea şi specificaţiile tehnice ale sistemului – În mod convenţional sistemul de supraveghere video este un sistem static și are ca funcţie înregistrarea imaginilor fiind este echipat cu senzori de mişcare. Sistemul poate înregistra orice mişcare detectată de camerele instalate în zona supravegheată, alături de dată, oră şi locaţie. Toate camerele sunt funcţionale 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Sistemul pate fi accesat din exterior, prin intermediul internetului (desktop sau laptop), dacă este cunoscută adresa de IP static al DVR-ului, precum şi userul şi parola. Pentru accesarea DVR-ului de pe smatphone este necesar un program compatibil cu DVR-ul, precum şi cunoaşterea userului şi parolei. Atunci când este necesar, calitatea imaginilor permite recunoaşterea celor care trec prin zona de acţiune a camerelor. Pentru o mai mare siguranţă a prelucrării datelor care pot fi obţinute în urma supravegherii video, camerele sunt fixe, astfel utilizatorul nu poate modifica perimetrul/scopul supravegherii. Nu există interconexiune cu alte sisteme şi nu se înregistrează sunetul. Accesul este strict limitat la angajaţii autorizaţi în camerele de control unde se află sistemul de supraveghere video.
  6. ACCESUL LA DATELE PERSONALE ŞI DEZVĂLUIREA ACESTORA 4.1 Drepturi de acces – Accesul la imaginile stocate şi/sau la arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video este limitat la un număr redus de persoane ce au cu conturi limitate: • Managerul General al instituţiei care este desemntă ca personă responsabilă de managementul şi protecţia datelor obţinute prin sistemul de supreveghere video, calitate ce o deţine pe perioada exercitării funcţiei; • firma de specialitate care derulează mentenanţa sistemului, în caz de nevoie, la solicitare instituţia noastră impune limite în privinţa persoanelor care au dreptul: • să vizioneze materialul filmat în timp real – imaginile care se derulează în timp real sunt accesibile operatorilor-registratorilor de urgenţă aflaţi în serviciu în Dispeceratul de Transport şi agentului de pază aflat în post, desemnaţi să desfăşoare activitatea de supraveghere în timp real; • să vizioneze înregistrarea materialului filmat – vizionarea prin derulare a imaginilor înregistrate se va face în cazuri temeinic justificate, cum ar fi cazurile prevăzute expres de lege şi incidentele de securitate, de către Managerul General. 4.2 Dezvăluirea datelor cu caracter personalServiciul de Ambulanţă Judeţean Iași are obligaţia punerii la dispoziţia organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, înregistrările video în care este surprinsă săvârşirea unor fapte de încălcare a legii. În cazuri excepţionale, dar cu respectarea garanţiilor descrise mai sus, se poate acorda acces Comisiei Disciplinare, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiţia ca informaţiile să ajute la investigarea unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile şi libertăţile unei persoane.
  7. DURATA DE STOCARE – Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă de aproximativ 30 de zile, în funcţie de capacitatea de stocare, după care se şterg automat (se suprascriu) în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăşi limitele normale în funcţie de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate. Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic.
  8. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iași garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform legii. Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video şi cele responsabile de administrarea imaginilor filmate, vor respecta politica de securitate în vigoare. 6.1 Informarea persoanelor vizate – Informarea primară a persoanelor vizate se realizează în mod clar şi permanent, prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă şi localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existenţa camerelor de supraveghere, dar şi pentru a comunica informaţiile esenţiale privind prelucrarea datelor personale (afişe). Persoanele vizate sunt atenţionate asupra existenţei sistemului de supraveghere video şi a proprietarului prin note de informare corespunzătoare, care cuprind scopul prelucrării şi identifică Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iași ca operator al datelor colectate prin intermediul supravegherii video. De asemenea, pe pagina de internet a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iași (www.ambulantaiasi.ro) va fi publicată o notă de informare detaliată, pentru persoanele care doresc să obţină mai multe informaţii legate de activitatea de supraveghere video desfăşurată la nivelul instituţiei. Persoana desemnată ca responsabil cu protecţia datelor captate prin sistemul de supravegere video va asigura actualizarea informărilor, corespunzător realităţilor existente în cadrul activităţilor desfăşurate de instituţie. 6.2 Exercitarea drepturilor de acces, intervenţie şi opoziţie – Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale care le privesc, deţinute de Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iași, de a solicita intervenţia (ştergere/ actualizare/ rectificare/ anonimizare) sau de a se opune prelucrărilor, conform legii. Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca şi/sau şterge date cu caracter personal ca urmare a utilizării camerelor video ar trebui să fie adresată Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iași, iar o copie a acesteia trebuie trimisă către Responsabilul cu Protecţia Datelor Personale. În cazul în care persoana vizată are alte întrebări privind prelucrarea de către de Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iași a datelor personale care o privesc, se poate adresa Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale. Răspunsul la solicitarea de acces, intervenţie sau opoziţie se dă în termen de 15 zile calendaristice. Dacă nu se poate respecta acest termen, persoana vizată va fi informată asupra motivului de amânare a răspunsului, de asemenea i se va comunica şi procedura care va urma pentru soluţionarea cererii. Dacă există solicitarea expresă a persoanei vizate, se poate acorda dreptul de a vizualiza imaginile înregistrate care o privesc, în prezenţa Managerului General. Imaginile furnizate vor fi clare, în măsura posibilităţii, cu condiţia de a nu prejudicia drepturile terţilor (persoana vizată va putea vizualiza doar propria imagine). În cazul unei asemenea solicitări, persoana vizată este obligată să se identifice dincolo de orice suspiciune (să prezinte actul de identitate când participă la vizionare), să menţioneze data, ora, locaţia şi împrejurările în care a fost înregistrată de camerele de supraveghere. De asemenea, persoana vizată va prezenta şi o fotografie recentă astfel încât utilizatorii desemnaţi să o poată identifica mai uşor în imaginile filmate. Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situaţia în care se aplică excepţiile prevăzute de lege. Necesitatea de a restricţiona accesul se poate impune şi în cazul în care există obligaţia de a proteja drepturile şi libertăţile unor terţe persoane, de exemplu dacă în imagini apar şi alte persoane şi nu există posibilitatea de a obţine consimţământul lor sau nu se pot extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante.

Acest website foloseste cookie-uri proprii, cat si cookie-uri adaugate de terti pentru a va furniza o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului dvs. mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close