Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi, cu sediul în Bulevardul Primaverii nr. 74, Iasi, în calitate de operatori de date cu caracter personal, adresează prezenta informare despre prelucrarea datelor cu caracter personal și despre drepturile ce revin oricărei persoane fizice care poate deveni persoana vizată, potrivit prevederilor art. 13 si 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (Regulamentul general privind protecția datelor, cunoscut și prin prescurtarea GDPR, denumit în continuare „Regulamentul”) și legislației naționale privind protecția și securitatea datelor personale.

Serviciul de Ambulanță Județean Iași are calitatea de operator de date în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice vizate, deoarece stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a respectivelor date. În scopul și cu ocazia unei asemenea prelucrări, Serviciul de Ambulanță Județean Iași depune toate diligențele în vederea protejării datele dumneavoastră cu caracter personal prin măsuri conforme legislației aplicabile.

 1. Datele cu caracter personal prelucrate

În calitate de operator de date personale si pentru buna desfășurare a activității zilnice specifice, de acordare a asistenței medicale prespitalicești de urgență și transportul medical asistat, respectiv consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, utilizând după caz, personal medical superior și/sau mediu calificat la diverite niveluri, precum și conducători auto formați ca ambulanțieri, Serviciul de Ambulanță Județean Iași poate prelucra următoarele date cu caracter personal ale clienților săi persoane fizice in vederea prestării serviciilor medicale, si anume:

 • nume şi prenume;
 • cod numeric personal;
 • serie si număr act de identitate;
 • adresa de domiciliu și/sau reședință;
 • vârsta/data nașterii si sexul;
 • semnătura;
 • imaginea (rezultată din înregistrările camerelor video de supraveghere);
 • imaginea (rezultată din investigațiile medicale imagistice);
 • date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail);
 • date referitoare la calitatea de asigurat in cadrul sistemului național de asigurări de sănătate;
 • date genetice (in situația efectuării analizelor medicale de laborator);
 • date privind starea de sănătate, inclusiv istoricul medical;
 • date biometrice.

In anumite cazuri, pot fi prelucrate in mod suplimentar si date genetice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, dacă si numai dacă, aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru prestarea serviciilor medicale.

In aceste circumstanțe, Serviciul de Ambulanță Județean Iași nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice sau convingerile filozofice, ori apartenența la sindicate a persoanelor vizate.

 1. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Serviciul de Ambulanță Județean Iași prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în următoarele scopuri:

 • Încheierea si executarea contractului (inclusiv cel verbal) de prestări-servicii medicale

În vederea încheierii si executării unui contract de prestări-servicii medicale, Serviciul de Ambulanță Județean Iași poate solicita datele personale enumerate la punctul 1.

 • Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Serviciul de Ambulanță Județean Iași în calitate de prestator de servicii medicale

Serviciul de Ambulanță Județean Iași prelucrează datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin în calitate de prestator de servicii medicale, atât potrivit legislației din domeniul medical cât si celei din domeniul fiscal.

 • Exercitarea unui interes legitim al operatorului de date personale

În plus față de scopurile menționate mai sus, Serviciul de Ambulanță Județean Iași prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate în contextul sau în vederea exercitării unui interes legitim, respectiv pentru inițierea si executarea contractelor cu clienții săi, precum si pentru apărarea drepturilor sale patrimoniale si/sau nepatrimoniale.

 1. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se întemeiază în principal pe următoarele prevederi legale:

 • articolul 6, alineatul 1, lit. b) din Regulament, în cazul prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate pentru încheierea si executarea contactului la care persoana vizata este parte;
 • articolul 6, alineatul 1, lit. c) din Regulament, în cazul prelucrărilor de date cu caracter personal necesare în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce revine Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi, în principal în calitatea sa de prestator de servicii medicale, în considerarea prevederilor incluse în legislația in vigoare;
 • articolul 6, alineatul 1, lit. f) din Regulament, în cazul prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în scopul intereselor legitime urmărite de Serviciul de Ambulanță Județean Iași

În cazuri specifice, în care o anumită prelucrare nu se poate încadra în prevederile art. 6 alin. (1) lit. b), c) si f) din Regulament, dar aceasta este necesară și proporțională, prelucrarea se va efectua în baza consimțământului prealabil al persoanei vizate, exprimat în mod specific, liber și în mod informat.

 1. Categoriile posibililor destinatari ai datelor cu caracter personal

Serviciul de Ambulanță Județean Iași prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în deplină conformitate cu prevederile legale, iar aceste date pot sa fie transmise unor terți doar în scopurile menționate în secțiunea 2.

În acest context, datele personale ale angajaților sunt sau ar putea fi comunicate următorilor destinatari:

 • autorități și instituții publice centrale/locale (de exemplu, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Casa Națională de Pensii Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, politie, parchete, instanțe de judecata, etc);
 • laboratoarelor de analize medicale de laborator si prestatorilor de servicii de imagistică medicală;
 • angajatorul persoanei vizate, in cazul serviciilor de medicina muncii.
 1. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal

În calitate de operator de date personale, Serviciul de Ambulanță Județean Iași  va prelucra datele cu caracter personal pe durata existentei contractului de prestări-servicii medicale încheiat si/sau a contractului verbal, precum și timp de 3 ani după încetarea acestuia (pentru eventualitatea unor solicitări sau alt tip de acțiuni ulterioare încetării relației contractuale). De asemenea, o parte din datele personale pot fi prelucrate si ulterior, pentru un termen de până la 10 ani, pentru îndeplinirea obligațiilor legale de păstrare si/sau arhivare conform actelor normative in vigoare.

 1. Drepturile persoanei vizate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Exista posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către Regulament, exercitarea următoarelor drepturi:

Dreptul de acces la dateExista posibilitatea de a obține gratuit din partea Serviciul de Ambulanță Județean Iași o confirmare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și acces la informațiile menționate în art. 15 din GDPR. Orice persoana vizata este rugată să ne contacteze daca dorește o confirmare că datele sunt prelucrate și si dacă se dorește cunoașterea modalității în care sunt gestionate. Răspunsul va fi furnizat în termen de o lună de la data cererii (cu excepția cazului în care cererea este nefondată, excesivă sau nu cunoaștem destinatarul).
Dreptul de rectificareExista posibilitatea de a solicita către Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi, corectarea și/sau completarea datelor cu caracter personal ce privesc persoana vizata în măsura în care acestea sunt inexacte și/sau incomplete. Rugăm persoana vizata să ne informeze cu privire la orice dată pe care dorește să o rectificăm și vom răspunde în termen de cel mult o lună de la data solicitării. Vom transmite modificările oricăror terțe părți care trebuie să le rectifice și informam persoana vizata despre respectiva rectificare.
Dreptul de ștergerePersoana vizata poate sa-si exercite dreptul de a șterge datele personale într-un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau persoana vizata își retrage consimțământul). Având în vedere scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal de către Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi, detaliate mai sus, persoana vizata își poate exercita dreptul la ștergerea respectivelor date în condițiile prevăzute de art. 17 din Regulament ulterior expirării perioadei menționate în secțiunea 5.
Dreptul la restricționarea prelucrăriiAcest drept se poate exercita în situațiile și condițiile prevăzute de art. 18 din Regulament.
Dreptul la portabilitatea datelorDatele persoanei vizate se află înregistrate în format fizic și/sau electronic, în baze de date prelucrate manual. În cazul în care Serviciul de Ambulanță Județean Iași va prelucra prin mijloace automate date cu caracter personal, persoana vizata are posibilitatea de a ne solicita furnizarea respectivelor date într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a le transfera unui alt operator de date cu caracter personal.
Dreptul de opozițiePersoana vizata are posibilitatea de a se opune, pentru motive legate de situația particulară în care se afla, prelucrării în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (f), în condițiile prevăzute de art. 21 din Regulament.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.Serviciul de Ambulanță Județean Iași nu ia decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal.

Pentru informații suplimentare sau pentru exercitarea drepturilor conforme GDPR, orice persoana vizată poate contacta  Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO) desemnat de Serviciul de Ambulanță Județean Iași folosind următoarele date de contact:

 • Adresa de e-mail: dpo@ambulantaiasi.ro
 • Telefon: 0791016987

Nota de informare pacienti SAJ rev 12