LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor)
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Obiectul legii
Prezenta lege stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional,
în principal, a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 37-39, 42, 43,
art. 83 alin. (7), art. 85 şi ale art. 87-89 din Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai
2016, denumit în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor.
Art. 2: Definiţii
(1)În aplicarea Regulamentului general privind protecţia datelor şi a prezentei
legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
a)autorităţi şi organisme publice – Camera Deputaţilor şi Senatul,
Administraţia Prezidenţială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile şi instituţiile publice
autonome, autorităţile administraţiei publice locale şi deja nivel judeţean, alte
autorităţi publice, precum şi instituţiile din subordinea/coordonarea acestora.
În sensul prezentei legi, sunt asimilate autorităţilor/organismelor publice şi
unităţile de cult şi asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică;
b)număr de identificare naţional – numărul prin care se identifică o persoană
fizică în anumite sisteme de evidenţă şi care are aplicabilitate generală, cum
ar fi: codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul
paşaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială de
sănătate;
c)plan de remediere – anexă la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiei, întocmit în condiţiile prevăzute la art. 11, prin care Autoritatea
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
denumită în continuare Autoritatea naţională de supraveghere, stabileşte
măsuri şi un termen de remediere;
d)măsură de remediere – soluţie dispusă de Autoritatea naţională de
supraveghere în planul de remediere în vederea îndeplinirii de către
autoritatea/organismul public a obligaţiilor prevăzute de lege;
e)termen de remediere – perioada de timp de cel mult 90 de zile de la data
comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în
care autoritatea/organismul public are posibilitatea remedierii neregulilor
constatate şi îndeplinirii obligaţiilor legale;
f)îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public – include acele
activităţi ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, ale organizaţiilor neguvernamentale, care servesc
realizării obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul
internaţional public ori funcţionării sistemului democratic, incluzând
încurajarea participării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi a
pregătirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor şi valorilor
democraţiei.
(2)În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile
prevăzute la art. 4 din Regulamentul general privind protecţia datelor.
CAPITOLUL II: Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de
date cu caracter personal
Art. 3: Prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice sau a
datelor privind sănătatea
(1)Prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sănătatea, în
scopul realizării unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de
profiluri, este permisă cu consimţământul explicit al persoanei vizate sau dacă
prelucrarea este efectuată în temeiul unor dispoziţii legale exprese, cu
instituirea unor măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor,
libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.
(2)Prelucrarea datelor privind sănătatea realizată în scopul asigurării sănătăţii
publice, astfel cum este definită în Regulamentul (CE) nr. 1.338/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum şi la sănătatea
şi siguranţa la locul de muncă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L, nr. 354/70 din 31 decembrie 2008, nu se poate efectua ulterior, în
alte scopuri, de către terţe entităţi.
Art. 4: Prelucrarea unui număr de identificare naţional
(1)Prelucrarea unui număr de identificare naţional, inclusiv prin colectarea sau
dezvăluirea documentelor ce îl conţin, se poate efectua în situaţiile prevăzute
de art. 6 alin. (1) din Regulamentul general privind protecţia datelor.
(2)Prelucrarea unui număr de identificare naţional, inclusiv prin colectarea sau
dezvăluirea documentelor ce îl conţin, în scopul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit.
f) din Regulamentul general privind protecţia datelor, respectiv al realizării
intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, se efectuează
cu instituirea de către operator a următoarelor garanţii:
a)punerea în aplicare de măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru
respectarea, în special, a principiului reducerii la minimum a datelor, precum
şi pentru asigurarea securităţii şi confidenţialităţii prelucrărilor de date cu
caracter personal, conform dispoziţiilor art. 32 din Regulamentul general
privind protecţia datelor;
b)numirea unui responsabil pentru protecţia datelor, în conformitate cu
prevederile art. 10 din prezenta lege;
c)stabilirea de termene de stocare în funcţie de natura datelor şi scopul
prelucrării, precum şi de termene specifice în care datele cu caracter personal
trebuie şterse sau revizuite în vederea ştergerii;
d)instruirea periodică cu privire la obligaţiile ce le revin a persoanelor care,
sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de
operator, prelucrează date cu caracter personal.
Art. 5: Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relaţiilor
de muncă
În cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de
comunicaţii electronice şi/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de
muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor, în scopul
realizării intereselor legitime urmărite de angajator, este permisă numai dacă:
a)interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate şi
prevalează asupra intereselor sau drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate;
b)angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă şi în mod
explicit a angajaţilor;
c)angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor
înainte de introducerea sistemelor de monitorizare;
d)alte forme şi modalităţi mai puţin intruzive pentru atingerea scopului
urmărit de angajator nu şi-au dovedit anterior eficienţa; şi
e)durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporţională cu
scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres
reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.
Art. 6: Prelucrarea datelor cu caracter personal şi de categorii
speciale de date cu caracter personal, în contextul îndeplinirii unei
sarcini care serveşte unui interes public
În cazul în care prelucrarea datelor personale şi speciale este necesară pentru
îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public conform art. 6 alin.
(1) lit. e) şi art. 9 lit. g) din Regulamentul general privind protecţia datelor se
efectuează cu instituirea de către operator sau de către partea terţă a
următoarelor garanţii:
a)punerea în aplicare a măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate pentru
respectarea principiilor enumerate la art. 5 din Regulamentul general privind
protecţia datelor, în special a reducerii la minimum a datelor, respectiv a
principiului integrităţii şi confidenţialităţii;
b)numirea unui responsabil pentru protecţia datelor, dacă aceasta este
necesară în conformitate cu art. 10 din prezenta lege;
c)stabilirea de termene de stocare în funcţie de natura datelor şi scopul
prelucrării, precum şi de termene specifice în care datele cu caracter personal
trebuie şterse sau revizuite în vederea ştergerii.
CAPITOLUL III: Derogări
Art. 7: Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri
jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare
În vederea asigurării unui echilibru între dreptul la protecţia datelor cu
caracter personal, libertatea de exprimare şi dreptul la informaţie, prelucrarea
în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare
poate fi efectuată, dacă aceasta priveşte date cu caracter personal care au
fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau care sunt
strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate ori de
caracterul public al faptelor în care este implicată, prin derogare de la
următoarele capitole din Regulamentul general privind protecţia datelor:
a)capitolul II – Principii;
b)capitolul III – Drepturile persoanei vizate;
c)capitolul IV – Operatorul şi persoana împuternicită de operator;
d)capitolul V – Transferurile de date cu caracter personal către ţări terţe sau
organizaţii internaţionale;
e)capitolul VI – Autorităţi de supraveghere independente;
f)capitolul VII – Cooperare şi coerenţă;
g)capitolul IX – Dispoziţii referitoare la situaţii specifice de prelucrare.
Art. 8: Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de
cercetare ştiinţifică sau istorică, în scopuri statistice ori în scopuri de
arhivare în interes public
(1)Prevederile art. 15, 16, 18 şi 21 din Regulamentul general privind protecţia
datelor nu se aplică în cazul în care datele cu caracter personal sunt
prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică, în măsura în care
drepturile menţionate la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau
să afecteze în mod grav realizarea scopurilor specifice, iar derogările
respective sunt necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri.
(2)Prevederile art. 15, 16, 18, 19, 20 şi 21 din Regulamentul general privind
protecţia datelor nu se aplică în cazul în care datele cu caracter personal sunt
prelucrate în scopuri de arhivare în interes public, în măsura în care drepturile
menţionate la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau să
afecteze în mod grav realizarea scopurilor specifice, iar aceste derogări sunt
necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri.
(3)Derogările prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt aplicabile numai sub rezerva
existenţei garanţiilor corespunzătoare pentru drepturile şi libertăţile
persoanelor vizate, prevăzute la art. 89 alin. (1) din Regulamentul general
privind protecţia datelor.
(4)În cazul în care prelucrarea menţionată la alin. (1) şi (2) serveşte în acelaşi
timp şi altui scop, derogările se aplică numai prelucrării în scopurile
menţionate la alineatele respective.
Art. 9
(1)În vederea asigurării proporţionalităţii şi a unui echilibru între dreptul la
protecţia datelor cu caracter personal şi a datelor speciale şi prelucrarea unor
astfel de date de către partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, organizaţiilor neguvernamentale, se vor realiza
următoarele garanţii:
a)informarea persoanei vizate despre prelucrarea datelor cu caracter
personal;
b)garantarea transparenţei informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de
exercitare a drepturilor persoanei vizate;
c)garantarea dreptului de rectificare şi ştergere.
(2)Prelucrarea datelor cu caracter personal şi special este permisă partidelor
politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
organizaţiilor neguvernamentale, în vederea realizării obiectivelor acestora,
fără consimţământul expres al persoanei vizate, dar cu condiţia să se prevadă
garanţiile corespunzătoare, menţionate la alineatul precedent.
CAPITOLUL IV: Responsabilul cu protecţia datelor
Art. 10: Desemnarea şi sarcinile responsabilului cu protecţia datelor
(1)Operatorii şi persoanele împuternicite de operator desemnează un
responsabil cu protecţia datelor în situaţiile şi condiţiile prevăzute la art. 37-39
din Regulamentul general privind protecţia datelor.
(2)În cazul în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o
autoritate publică sau un organism public, astfel cum este definit la art. 2 alin.
(1) lit. a), poate fi desemnat un responsabil cu protecţia datelor, unic pentru
mai multe dintre aceste autorităţi sau organisme, luând în considerare
structura organizatorică şi dimensiunea acestora.
(3)Activitatea şi sarcinile responsabilului cu protecţia datelor se realizează cu
respectarea prevederilor art. 38 şi 39 din Regulamentul general privind
protecţia datelor şi a reglementărilor legale naţionale aplicabile.
CAPITOLUL V: Organisme de certificare
Art. 11: Acreditarea organismelor de certificare
(1)Acreditarea organismelor de certificare prevăzute la art. 43 din
Regulamentul general privind protecţia datelor se realizează de Asociaţia de
Acreditare din România – RENAR, în calitate de organism naţional de
acreditare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a
cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte
comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
339/93, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 218 din
13 august 2008, precum şi în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.
23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a
conformităţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 256/2011
(2)Organismele de certificare vor fi acreditate potrivit reglementărilor legale
aplicabile, în conformitate cu standardul EN-ISO/IEC 17065 şi cu cerinţele
suplimentare stabilite de Autoritatea naţională de supraveghere, precum şi cu
respectarea prevederilor art. 43 din Regulamentul general privind protecţia
datelor.
CAPITOLUL VI: Măsuri corective şi sancţiuni
Art. 12: Dispoziţii generale privind măsuri corective şi sancţiuni
(1)Încălcarea dispoziţiilor enumerate la art. 83 alin. (4)-(6) din Regulamentul
general privind protecţia datelor constituie contravenţie.
(2)Sancţiunile contravenţionale principale sunt avertismentul şi amenda
contravenţională.
(3)Încălcarea prevederilor art. 3-9 din prezenta lege constituie contravenţie şi
se sancţionează în condiţiile prevăzute la art. 83 alin. (5) din Regulamentul
general privind protecţia datelor.
(4)Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea
sancţiunilor contravenţionale, precum şi a celorlalte măsuri corective
prevăzute de art. 58 din Regulamentul general privind protecţia datelor se fac
de Autoritatea naţională de supraveghere, în conformitate cu dispoziţiile
Regulamentului general privind protecţia datelor, ale Legii nr. 102/2005
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale prezentei legi.
Art. 13: Aplicarea măsurilor corective autorităţilor şi organismelor
publice
(1)În cazul constatării încălcării prevederilor Regulamentului general privind
protecţia datelor şi ale prezentei legi de către autorităţile/organismele publice,
Autoritatea naţională de supraveghere încheie un proces-verbal de constatare
şi sancţionare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi
la care anexează un plan de remediere.
(2)Termenul de remediere se stabileşte în funcţie de riscurile asociate
prelucrării, precum şi demersurile necesar a fi îndeplinite pentru asigurarea
conformităţi prelucrării.
(3)În termen de 10 zile de la data expirării termenului de remediere,
Autoritatea naţională de supraveghere poate să reia controlul.
(4)Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine
autorităţii/organismului public care, potrivit legii, poartă răspunderea
contravenţională pentru faptele constatate.
(5)Modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de
constatare şi sancţionare a contravenţiei este prevăzut în anexa Plan de
remediere, care face parte integrantă din prezenta lege.
Art. 14: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea de sancţiuni
autorităţilor şi organismelor publice
(1)Dacă în urma controlului prevăzut la art. 13 alin. (3) se constată faptul că
autorităţile/organismele publice nu au adus la îndeplinire în totalitate măsurile
prevăzute în planul de remediere, Autoritatea naţională de supraveghere, în
funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, poate aplica sancţiunea
contravenţională a amenzii, cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute la
art. 83 alin. (2) din Regulamentul general privind protecţia datelor.
(2)Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice
a următoarelor dispoziţii din Regulamentul general privind protecţia datelor,
referitoare la:
a)obligaţiile operatorului şi ale persoanei împuternicite de operator în
conformitate cu prevederile art. 8, art. 11, art. 25-39, art. 42 şi 43;
b)obligaţiile organismului de certificare în conformitate cu art. 42 şi 43;
c)obligaţiile organismului de monitorizare în conformitate cu art. 41 alin. (4).
(3)Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice
a dispoziţiilor art. 3-9 din prezenta lege.
(4)Contravenţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se sancţionează cu amendă de la
10.000 lei până la 100.000 lei.
(5)Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice
a următoarelor dispoziţii din Regulamentul general privind protecţia datelor,
referitoare la:
a)principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condiţiile privind
consimţământul, în conformitate cu art. 5-7 şi art. 9;
b)drepturile persoanelor vizate în conformitate cu art. 12-22;
c)transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară
terţă sau o organizaţie internaţională, în conformitate cu art. 44-49;
d)orice obligaţii în temeiul legislaţiei naţionale adoptate în temeiul capitolului
IX;
e)nerespectarea unei decizii sau a unei limitări temporare sau definitive
asupra prelucrării sau a suspendării fluxurilor de date, emisă de către
Autoritatea naţională de supraveghere în temeiul art. 58 alin. (2), sau
neacordarea accesului, prin încălcarea dispoziţiilor art. 58 alin. (1).
(6)Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, contravenţiile prevăzute la alin. (5) se sancţionează cu
amendă de la 10.000 lei până la 200.000 lei.
(7)Constituie contravenţie încălcarea de către autorităţile/organismele publice
a unei decizii emise de Autoritatea naţională de supraveghere în conformitate
cu art. 58 alin. (2) coroborat cu art. 83 alin. (2) din Regulamentul general
privind protecţia datelor.
(8)Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa
Guvernului nr. 2/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
contravenţiile prevăzute la alin. (7) se sancţionează cu amendă de la 10.000
lei până la 200.000 lei.
Art. 15
În aplicarea prevederilor art. 58 alin. (2) lit. b) din Regulamentul general
privind protecţia datelor, art. 142 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„- Art. 14
(1)Sancţiunile contravenţionale principale pe care le aplica Autoritatea
naţională de supraveghere, potrivit art. 58 alin. (2) lit. b) şi i) din
Regulamentul general privind protecţia datelor, sunt avertismentul şi amenda.
Aplicarea amenzii se face în condiţiile art. 83 din Regulamentul general privind
protecţia datelor.”
Art. 16
Prezenta lege intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României,
republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA

Legea 190 - 2018