Contract de servicii farmaceutice- farmacist

Denumire contract : Contract de servicii farmaceutice- farmacist

Data limita de depunere oferta :9/07/2020 ; ora 13 :00

Tip anunt : cumparari directe

Tip contract : servicii

CPV : 85149000-5 Servicii fermaceutice

Valoarea estimata : 42.000 lei

 

Descriere contract : Servicii de farmacist prestate de catre persoana fizica- inregistrata juridic- care are capacitatea profesionala si juridica de exercitare a profesiei de farmacist sef.. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambelele parti. Contractul se incheie pana la data de 31.12.2020 fara modificarea pretului unitar. Contractul va putea fi reziliat unilateral de catre achizitor pintr-o notificare prealabila facuta in termen de maxim 10 zile calendaristice la ocuparea postului de farmacist sef prin concurs.

Conditii referitoare la contract :Program de lucru 7ore/zi se stabileste conform graficului de activitate si poate fi modificat in caz de necesitate, cu acordul partilor ;

Prestatia va incepe cu activitatea de elaborare a documentatiei pentru asigurarea conditiilor legale  de depunere si obtinere a autorizatiei de functionare pentru farmacie cu circuit inchis pentru Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi ;

Lunar la sfarsitul lunii, se va intocmi de catre seful ierarhic superior un centralizator  al prezentei, cu semnatura prestatorului de servicii si aprobat de conducerea Serviciului de Ambulanta , in baza caruia se va intocmi factura fiscala pentru serviciile prestate in luna respectiva ;

Atributiile vor fi cele specifice corespunzatoare pentru pozitia de : ‘’Farmacist Sef’’, prentru prestarea serviciilor se va respecta legislatia in vigoare privind codul muncii, normele si reglementarile privind protectia muncii, prevederile legale referitoare la exercitarea profesiei de farmacist, precum si sa respecte in totalitate Regulamentul intern  de organizare si functionare a achizitorului.

Conditii de participare : Studii superioare, vechime in specialitate de minim 5 ani autorizatie de libera practica dovedite cu documente justificative ; Copia actului de identitate ; Copii documente care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice farmacistului sef solicitate de autoritatea contractanta ; Acte care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor in copie ; Certificate de membru pentru libera practica al Colegiului Farmacistilor din Romania vizat anul in curs ; Avizul Colegiului Farmacistilor din Romania si inscrierea in Registrul unic al farmacistilor din Romania ; Asigurarea de malpraxis valabila ; Certificatul de confirmare pentru specializare ; Cazierul judiciar sau o declaratie pe propie raspundere ca nu are antecedente pénale care sa il faca incompatibil cu functia care candideaza ; Declaratie privind evitarea conflictului de interese conf.  Art. 60 din Legea 98/2016 ; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea  98/2016 privind achizitiile publice ; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016.

Criterii de atribuire :’’Pretul cel mai scazut/valoarea maxima lunara 7000 lei, in conditiile respectarii cerintelor si specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si documentatiei, care se aplica doar ofertelor admisibile

Informatii suplimentare :  Oferta si documentatia de atribuire va fi trimisa electronic pe email :achizitii@ambulantaiasi.ro pana la data de 9.07.2020 ora 13 :00 . Comisia de evaluare va analiza si evalua ofertele in conformitate cu prevederile legislative , cu respectarea cerintelor impuse prin caietul de sarcini si documentatia de atribuire , se va incheia proces verbal de evaluare avandu-se in vedere  desfasurarea rundei de renegociere. Daca oferta va fi declarata admisibila se are in vedere incheierea unui contract de achizitie publica cu clauze specifice pentru acest tip de serviciu.

Documente:

Anunt farmacist 2020

Caiet de sarcini Serv de farmacie

Modele formulare servicii de farmacie

Cauta

+

Acest website foloseste cookie-uri proprii, cat si cookie-uri adaugate de terti pentru a va furniza o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului dvs. Mai multe detalii, aici.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close