ANUNT PUBLICITAR – Achizitie de doua centrale termice pentru Sediul Central al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi

ANUNT PUBLICITAR

 

Denumire contract : Achizitie de doua centrale termice pentru Sediul Central al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi

Data limita de depunere oferta : 21.10.2022 ; ora 15,30

Tip anunt : cumparari directe

Tip contract : furnizare

CPV : 39715210-2 Echipament de incalzire centrala

Valoarea estimata : 86.554,62 lei

Descriere contract : Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi cu sediul in Iasi, bld Primaverii, nr.74 intentioneaza sa achizitioneze, prin procesul de achizitie directa, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ‘’Centrale termice pentru sediul central de la Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi’’

Cerintele minimale pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnico-financiara sunt prezentate in Caietul de Sarcini nr. 10261/14.10.2022, intocmit de Serviciul Tehnic al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi si trebuie sa corespunda in totalitate cu acesta. Angajamentul legal prin care se angajeaza cheltuielile aferente achizitiei directe va lua forma unui contract de achizitie publica.

Conditii referitoare la contract : Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambelele parti .

Conditii de participare : Potentialii ofertanti vor  prezenta oferta in stricta concordanta cu solicitarile achizitorului. Vizitarea amplasamentului de catre ofertanti este obligatorie (in acest sens se va prezenta un Proces verbal de vizitare a amplasamentului).

Oferta trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii :

  • Datele de identificare ale societatii (adresa, numar de inmatriculare, CUI, cont de trezorerie), precum si alte date de contact ale persoanei desemnate sa se implice in relatiile cu Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi.
  • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, valabil la data depunerii oferte, in fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, codul CAEN corespunzator activitatii care face obiectul prezentei achizitii.
  • Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
  • Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art.166(2) din acelasi act normativ.
  • Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
  • Riscurile transmiterii ofertei cad in sarcina operatorului economic. Ofertele  transmise in termenul prevazut si vor avea o valabilitate de 60 de zile de la data transmiterii.

Criterii de atribuire : Criteriul avut in vedere pentru evaluarea ofertelor este ’’Pretul cel mai scazut’’,  cu respectarea conditiilor minime detaliate si a specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si a documentatiei, care se aplica doar ofertelor admisibile.

Informatii suplimentare :  Oferta, propunerea tehnica , propunerea financiara si documentele cerute  se vor depune la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi, bld Primaverii, nr.74, la Secretariat pana la data de 21 octombrie 2022 orele 15 ;30.

Programul de lucru al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi este :

De luni pana vineri de la ora 7 :30 la ora 15 :30

Documentele ofertei se vor introduce in plic, care va fi inchis corespunzator si netransparent. Plicul trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia ‘’A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 21 octombrie 2022’’, Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi.-Secretariat, cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a se permite returnarea plicului fara a fi deschis in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata.

Persoana desemnata cu urmarirea indeplinirii obligatiilor contractuale din partea achizitorului este :Director Tehnic -Ing. Daniel Hritcu ; tel. 0745/861414 ; e-mail :dirtehnic@ambulantaiasi.ro

Ofertele transmise la o alta adresa sau dupa data si ora limita nu vor fi luate in considerare. Oferta care va fi declarata admisibila si clasata pe primul loc va fi postata de ofertant in catalogul electronic din SICAP/SEAP in vederea finalizarii online a achizitiei directe.

Aceasta presupune ca ofertantul declarat castigator sa fie inregistrat in Catalogul Electronic din SICAP . Prezentul anunt nu constituie un  angajament de achizitie din partea autoritatii contractante.

Vezi caiet de sarcini

 

Search

+